ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have compassion on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have compassion on*, -have compassion on-

have compassion on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on ; feel sorry FR: déplorer ; plaindre
เวทนา[v.] (wētthanā) EN: pity ; have compassion on ; sympathize with FR: compatir ; s'apitoyer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have compassion on
Back to top