ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have an intuition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have an intuition*, -have an intuition-

have an intuition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have an intuition
Back to top