ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have an internal hemorrhage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have an internal hemorrhage*, -have an internal hemorrhage-

have an internal hemorrhage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลือดตกใน[v. exp.] (leūat tokna) EN: bleed internally ; have internal bleeding ; have an internal hemorrhage FR: avoir une hémorragie interne

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have an internal hemorrhage
Back to top