ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have an errand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have an errand*, -have an errand-

have an errand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have an errand
Back to top