ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have an advantage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have an advantage*, -have an advantage-

have an advantage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand FR: trouver la faille

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have an advantage
Back to top