ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have affection for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have affection for*, -have affection for-

have affection for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind (to) ; be merciful ; be fond (of) ; have affection for ; have tender feelings for FR: affectionner ; aimer
ปฏิพัทธ์[v.] (patiphat) EN: love ; be fond of ; have affection for FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have affection for
Back to top