ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have a poor vision or eyesight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have a poor vision or eyesight*, -have a poor vision or eyesight-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have a poor vision or eyesight
Back to top