ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have a guilty conscience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have a guilty conscience*, -have a guilty conscience-

have a guilty conscience ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心虚[xīn xū, ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, 心虚 / 心虛] lacking in confidence; have a guilty conscience
问心有愧[wèn xīn yǒu kuì, ㄨㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄟˋ, 问心有愧 / 問心有愧] to have a guilty conscience

have a guilty conscience ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後ろめたく思う[うしろめたくおもう, ushirometakuomou] (exp,v5u) to have a guilty conscience
良心が咎める[りょうしんがとがめる, ryoushingatogameru] (exp,v1) to have a guilty conscience; to have (something) lie heavy on one's conscience

have a guilty conscience ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้อนตัว[v. exp.] (røntūa) EN: be afraid ; feel menaced ; have a guilty conscience FR: avoir peur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have a guilty conscience
Back to top