ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have a clean look

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have a clean look*, -have a clean look-

have a clean look ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โปร่งตา[v. exp.] (prōngtā) EN: look bright and airy ; look pleasant ; have a clean look FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have a clean look
Back to top