ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hardened clay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hardened clay*, -hardened clay-

hardened clay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay FR: terre cuite [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hardened clay
Back to top