ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hard worker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hard worker*, -hard worker-

hard worker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勤勉家[きんべんか, kinbenka] (n) diligent worker; hard worker
稼ぎ人[かせぎにん, kaseginin] (n) breadwinner; hard worker
稼ぎ手[かせぎて, kasegite] (n) breadwinner; hard worker
働き者[はたらきもの, hatarakimono] (n) hard worker; hardworking person; (P)
努力家[どりょくか, doryokuka] (n) hard worker; hardworking person

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hard worker
Back to top