ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hard to do

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hard to do*, -hard to do-

hard to do ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しがたい[, shigatai] (exp) (suru verb ending) hard to do
チャレンジ[, charenji] (n,vs) (See 挑戦) self-challenge; trying hard to do something; (P)
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
骨が折れる[ほねがおれる, honegaoreru] (v1) to require much effort; to be hard to do; to have one's bones broken

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hard to do
Back to top