ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harbour evil thoughts

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harbour evil thoughts*, -harbour evil thoughts-

harbour evil thoughts ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts ; intend to do harm FR: être animé de mauvaises intentions ; penser à mal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harbour evil thoughts
Back to top