ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

happy occasion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *happy occasion*, -happy occasion-

happy occasion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜糖[xǐ táng, ㄒㄧˇ ㄊㄤˊ, 喜糖] sweet given on a happy occasion (esp. wedding)
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
喜事[xǐ shì, ㄒㄧˇ ㄕˋ, 喜事] happy occasion; wedding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า happy occasion
Back to top