ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haggle with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haggle with*, -haggle with-

haggle with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haggle with (phrv.) พยายามต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. dicker with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haggle with
Back to top