ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gypsum board

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gypsum board*, -gypsum board-

gypsum board ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gypsum board (n.) แผ่นผนังที่อยู่ภายในกำแพง Syn. drywall, plasterboard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gypsum board
Back to top