ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gulping down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gulping down*, -gulping down-

gulping down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something
がぶがぶ[, gabugabu] (adj-na,adv,n) (on-mim) gulping down; guzzling; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gulping down
Back to top