ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ground floor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ground floor*, -ground floor-

ground floor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ground floor (n.) ชั้นล่าง Syn. first floor
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นล่าง (n.) ground floor See also: first floor Syn. ชั้นหนึ่ง

ground floor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นล่าง[n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor FR: rez-de-chaussée [m]
ชั้นแรก[n. exp.] (chan raēk) EN: first floor ; ground floor FR:
ชั้นใต้ดิน[n. exp.] (chan tāidin) EN: underground floor FR: sous-sol [m] ; étage en sous-sol [m]

ground floor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parterre {n}ground floor; first floor [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ground floor
Back to top