ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

greenish-yellow color

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *greenish-yellow color*, -greenish-yellow color-

greenish-yellow color ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greenish-yellow color (n.) สีเหลืองจางๆ Syn. pale yellow, pale brownish-gold color

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า greenish-yellow color
Back to top