ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

great warrior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *great warrior*, -great warrior-

great warrior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一騎当千の兵;一騎当千のつわもの[いっきとうせんのつわもの, ikkitousennotsuwamono] (n) great warrior

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า great warrior
Back to top