ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

great sage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *great sage*, -great sage-

great sage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
四聖[しせい, shisei] (n) the four great sages (Buddha, Christ, Confucius, Socrates)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า great sage
Back to top