ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

great deal of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *great deal of*, -great deal of-

great deal of ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บานตะเกียง (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานตะโก้ (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะไท, มากมาย
บานตะโก้ (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, มากมาย
บานตะไท (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, มากมาย
บานเบียง (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบียง (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've had a great deal of work to doฉันมีงานที่สำคัญมากๆ ต้องทำ
I've had a great deal of work to finishฉันมีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ

great deal of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously

great deal of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pensum {n} | großes Pensumset task; (alotted) task; workload | a great deal of work

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า great deal of
Back to top