ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

great contributions

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *great contributions*, -great contributions-

great contributions ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุณความดี[n.] (khun khwāmd) EN: goodness ; virtue ; merit ; meritoriousness ; good ; great contributions FR: vertu [f] ; mérite [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า great contributions
Back to top