ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

great naga

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *great naga*, -great naga-

great naga ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พญานาค[n.] (phayā nāk) EN: King of Nagas ; serpent ; great Naga FR: serpent [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า great naga
Back to top