ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

graveyard watch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *graveyard watch*, -graveyard watch-

graveyard watch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
graveyard watch (n.) การเฝ้ายามกลางคืน See also: การอยู่ยามตอนกลางคืน Syn. middle watch, midwatch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า graveyard watch
Back to top