ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grain elevator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grain elevator*, -grain elevator-

grain elevator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grain elevator (n.) ที่ที่ใช้เก็บเมล็ดพืช เช่น ข้าว See also: โรงเก็บเมล็ดพืช

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grain elevator
Back to top