ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grade point index

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grade point index*, -grade point index-

grade point index ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grade point index (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grade point index
Back to top