ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

government department

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *government department*, -government department-

government department ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.)
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system)

government department ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระทรวง[n.] (krasūang) EN: ministry ; government department FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กรม[n.] (krom) EN: ministry ; government department FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กรมกัลปนา[n. exp.] (krom kanlap) EN: former government department having charge of church properties FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า government department
Back to top