ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gourmet powder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gourmet powder*, -gourmet powder-

gourmet powder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผงชูรส[n.] (phongchūrot) EN: monosodium glutamate ; MSG ; seasoning powder ; gourmet powder FR: glutamate de sodium [m] ; glutamate monosodique [m] ; GMS [m] ; Vetsin [m] ; E621 [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gourmet powder
Back to top