ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gourmet dish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gourmet dish*, -gourmet dish-

gourmet dish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gourmet dish (n.) อาหารราคาแพง See also: อาหารอร่อย Syn. savory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gourmet dish
Back to top