ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

good terms

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *good terms*, -good terms-

good terms ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 对头 / 對頭] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right
融洽[róng qià, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄚˋ, 融洽] harmonious; friendly relations; on good terms with one another
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 要好] be on good terms; be close friends

good terms ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)

good terms ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
ลงรอย[v. exp.] (long røi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ไม่กินเส้นกัน[X] (mai kinsen ) EN: not get along together ; not on good terms FR:
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
ปรองดอง[X] (prøngdøng) EN: on good terms ; in harmony FR:
ญาติดี[v.] (yātdī) EN: be reconciled after estrangement ; be on good terms (with) ; be on friendly terms ; be partners FR: être en bons termes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า good terms
Back to top