ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

good repute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *good repute*, -good repute-

good repute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
good repute (n.) ชื่อเสียงดี See also: ชื่อเสียง Syn. repute, reputation

good repute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฆสัปปมาณิกา[n.] (khōsappamān) EN: those who measure or judge by voice ; those whose faith depends on sweet voice or good repute ; those attached to voice FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า good repute
Back to top