ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

good friend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *good friend*, -good friend-

good friend ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, we're just good friendsไม่ เราเป็นแค่เพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน
Yes, we are good friendsใช่ เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

good friend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三益友[さんえきゆう, san'ekiyuu] (n) (arch) (See 三損友) three kinds of good friends (honest, sincere, and knowledgeable)
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)
益友[えきゆう, ekiyuu] (n) good friend; useful friend

good friend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิตมิตร[n.] (hitamit) EN: good friend FR:
กัลยาณมิตร[n.] (kanlayānami) EN: true friend ; good friend FR:
กัลยาณมิตตตา[n.] (kanlayānami) EN: good friendship ; good company ; association with the virtuous FR:
คุ้นเคยกัน[v. exp.] (khunkhoēi k) EN: be good friends FR:
สนิทกันดี[X] (sanit kan d) EN: good friends FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า good friend
Back to top