ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

god siva

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *god siva*, -god siva-

god siva ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พระอิศวร[n. prop.] (Phra Isūan) EN: Siva ; God Siva ; Shiva ; God Shiva FR:
พระศิวะ[n. prop.] (Phra Siwa) EN: Siva ; God Siva ; Shiva ; God Shiva FR: Shiva

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า god siva
Back to top