ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go to prison

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go to prison*, -go to prison-

go to prison ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้ากรง[v. exp.] (khao krong) EN: go to prison FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go to prison
Back to top