ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go to nirvana

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go to nirvana*, -go to nirvana-

go to nirvana ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลุดพ้น[v.] (lutphon) EN: be free from evil ; go to nirvana FR:
นิพพาน[v.] (nipphān) EN: go to nirvana ; die FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go to nirvana
Back to top