ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go to law or court

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go to law or court*, -go to law or court-

go to law or court ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นความ[v.] (penkhwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go to law or court
Back to top