ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go sour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go sour*, -go sour-

go sour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go sour (vi.) เก่า See also: กลายเป็นของเก่า Syn. lose its taste

go sour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour FR: putréfier ; se putréfier ; rancir ; pourrir ; fermenter ; aigrir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go sour
Back to top