ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go in advance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go in advance*, -go in advance-

go in advance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่วง[v.] (lūang = lua) EN: pass ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep FR: dépasser ; outrepasser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go in advance
Back to top