ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go downhill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go downhill*, -go downhill-

go downhill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
左前になる[ひだりまえになる, hidarimaeninaru] (exp,v5r) (See 左前・1) to go downhill (e.g. for one's business); to be badly off (economically)
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs
坂を下りる[さかをおりる, sakawooriru] (exp,v1) to go downhill; to go down a slope

go downhill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch ; have bad luck FR: décliner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go downhill
Back to top