ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go contrary to one��s wishes

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go contrary to one��s wishes*, -go contrary to one��s wishes-