ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go back on one´s word

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go back on one´s word*, -go back on one´s word-

go back on one´s word ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลืนน้ำลายตัวเอง (v.) go back on one´s word Syn. กลับคำ, คืนคำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go back on one´s word
Back to top