ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give someone a warm reception

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give someone a warm reception*, -give someone a warm reception-