ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give priority (to)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give priority (to)*, -give priority (to)-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give priority (to)
Back to top