ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give off a bad odor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give off a bad odor*, -give off a bad odor-