ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give directions

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give directions*, -give directions-

give directions ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指点[zhǐ diǎn, ㄓˇ ㄉㄧㄢˇ, 指点 / 指點] give directions

give directions ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel FR: guider ; éclairer ; conseiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give directions
Back to top