ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give away alms by scattering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give away alms by scattering*, -give away alms by scattering-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give away alms by scattering
Back to top