ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give an opinion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give an opinion*, -give an opinion-

give an opinion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออกความคิด[v. exp.] (øk khwāmkhi) EN: give an opinion ; voice ; give one's thoughts on/about FR: exprimer son opinion ; donner son opinion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give an opinion
Back to top