ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give an account of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give an account of*, -give an account of-

give an account of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รายงาน[v.] (rāi-ngān) EN: report ; provide information ; give an account of ; inform FR: rapporter ; rendre compte de ; faire un rapport ; donner un compte-rendu ; informer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give an account of
Back to top