ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give alms to a buddhist monk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give alms to a buddhist monk*, -give alms to a buddhist monk-

give alms to a buddhist monk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตักบาตร[v.] (takbāt) EN: give food offerings to a Buddhist monk ; give food to the monks ; put food offerings into a Buddhist monk's bowl ; give alms to a Buddhist monk ; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning FR: offrir de la nourriture aux bonzes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give alms to a buddhist monk
Back to top